Lorem Ipsum, dizgi ve bask� endüstrisinde kullan�lan m�g�r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad� bilinmeyen bir matbaac�n�n bir hurufat numune kitab� olu�turmak üzere bir yaz� galerisini alarak kar��t�rd��� 1500'lerden beri endüstri standard� sahte metinler olarak kullan�lm��t�r. Be�yüz y�l boyunca varl���n� sürdürmekle kalmam��, ayn� zamanda pek de�i�meden elektronik dizgiye de s�çram��t�r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar� da içeren Letraset yapraklar�n�n yay�nlanmas� ile ve yak�n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay�nc�l�k yaz�l�mlar� ile popüler olmu�tur.

 

Lorem Ipsum, dizgi ve bask� endüstrisinde kullan�lan m�g�r metinlerdir. Lorem Ipsum, ad� bilinmeyen bir matbaac�n�n bir hurufat numune kitab� olu�turmak üzere bir yaz� galerisini alarak kar��t�rd��� 1500'lerden beri endüstri standard� sahte metinler olarak kullan�lm��t�r. Be�yüz y�l boyunca varl���n� sürdürmekle kalmam��, ayn� zamanda pek de�i�meden elektronik dizgiye de s�çram��t�r. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlar� da içeren Letraset yapraklar�n�n yay�nlanmas� ile ve yak�n zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yay�nc�l�k yaz�l�mlar� ile popüler olmu�tur.

Ne Pişirsem

Püf Noktalar

Şefi Tanıyalım