* Bir tencereye ölçülere göre su, soyulmu� so�an, k�zarm�� 1 adet havuç ve bütün tavuk  konularak oca�a oturtulur. Su �s�n�nca üzerindeki köpükler delikli kepçeyle al�narak tencerenin kapa�� kapat�l�r.

 

* Tavuk yumu�ay�ncaya kadar pi�irilir. Tencere ate�ten indirilir ve so�umaya b�rak�l�r.Tenceredekiler �l�n�nca, tavuk tencereden ç�kar�l�r, kemikleri ayr�l�r, etleri yar�m parmak kadar parçalara do�ran�r. Di�er taraftan cevizler ay�klan�r ve havanda dövülür. Sonra da cevizlere, do�ranm�� so�an, suda �slat�l�p, s�k�lm�� ve ufalanm�� 3 küçük dilim francala, k�rm�z�biber ve tuz ilave edilerek hepsi birbirine iyice kar��t�r�l�r.

 

* Bu i� bitince ya yeniden makinede çekilir ya da havanda dövülür; böylelikle cevizlerin ya�� ç�km�� olur.Bu ya� süzülerek bir kahve fincan�na al�n�r, cevizlerde tencereye konulur. �çinde cevizler bulunan bu tencereye �l�k tavuk suyu bo�alt�l�r ve telle iyice vurulur.

 

* Cevizler tavuk suyunda iyice hallolunca, bunun yar�s�, parçalara ayr�lan tavuklara ilave edilir ve iyice kar��t�r�larak tavuk parçalar�na yedirilir.

 

*Tavuklar servis taba��na konur, muntazam olarak dizilir ve üzerlerine bir yana b�rak�lan ceviz salças�n�n artan yar�s� dökülür ve bunun üzerine de fincandaki ya�� gezdirilerek servis yap�l�r.

 

Afiyet Olsun

 

 

Ne Pişirsem

Püf Noktalar

Şefi Tanıyalım